Keijser Advocatuur

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

In geval een bestuurder persoonlijk wordt aangesproken door de curator, belastingdienst of overige schuldeisers van de (failliete) vennootschap voor schulden, een dividenduitkering of het faillissementstekort is het van groot belang direct goede bijstand te hebben van een gespecialiseerde advocaat.

 

Wanneer de rechtspersoon failliet gaat, kunnen zowel de curator als de belastingdienst, alsmede individuele crediteuren, de bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk stellen. De curator baseert zijn vordering veelal op artikel 2:248 BW. In dat geval zal hij aannemelijk dienen te maken dat sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Het komt vaak voor dat in de laatste fase van het bedrijf de boekhouding erbij is ingeschoten of de jaarrekening te laat is gepubliceerd. In die gevallen komt de bestuurder in een lastige (bewijs)positie terecht. De bestuurder dient dan aannemelijk te maken dat externe omstandigheden - anders dan kennelijk onbehoorlijk bestuur - het faillissement hebben veroorzaakt. De curator voert vaak aan dat alleen van buiten de invloedssfeer van de bestuurder komende omstandigheden kunnen gelden als externe omstandigheden, echter kunnen ook omstandigheden waarop de bestuurder weliswaar invloed heeft kunnen uitoefenen maar waaraan hem geen ernstig verwijt treft, gelden als externe omstandigheden op grond waarvan de aansprakelijkheid kan worden afgewend.

 

Ook in geval de meldingsplicht betalingsonmacht niet tijdig is gedaan, zal de Belastingdienst vaak een beschikking aansprakelijkstelling uit doen op grond van artikel 36 Invorderingswet vanwege de voor haar gunstige bewijspositie.

In al deze gevallen bestaat groot belang bij een gespecialiseerde advocaat die adequaat omgaat met de wettelijke bewijsvermoedens en bekend is met de uitgebreide jurisprudentie op dat gebied en zo alle mogelijke kansen kan benutten.

Keijser Advocatuur is bij uitstek gespecialiseerd in aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Keijser heeft sedert 2005 vele bestuurders bijgestaan in omvangrijke zaken.

Mr. Keijser heeft op het gebied van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid een toonaangevend artikel gepubliceerd in het vakblad Ondernemingsrecht, welke deel heeft uitgemaakt van de leerstof van de PO-cursus Bestuurdersaansprakelijkheid voor advocaten: "Persoonlijke aansprakelijkheid voor WBA-schulden, de risico's voor de (nieuwe) bestuurder", Ondernemingsrecht, 2006 nr. 14, blz. 504 e.v.

 

  • Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement (art. 2:248 BW)
  • Interne aansprakelijkheid op grond van 2:9 BW
  • Aansprakelijkheid voor misleidende jaarrekening (art. 2:139 BW)
  • Aansprakelijkheid bestuurder(s) of aandeelhouder(s) op grond van onrechtmatige daad 6:162 BW
  • Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 36 Invorderingswet
  • Aansprakelijkheid commissaris (art. 2:259 BW jo 2:9/2:248 BW)
Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 428 24 66