Keijser Advocatuur

Algemene voorwaarden Keijser Advocatuur

 

 1. Keijser Advocatuur is de eenmanszaak van mr. P.M. Keijser. Het kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52135187.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgever aan het kantoor en/of aan mr. P.M. Keijser verstrekt.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Keijser Advocatuur. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW aanvaard.
 5. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Keijser Advocatuur de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 6. Keijser Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot de eigen organisatie
  behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Keijser Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Keijser Advocatuur ingeschakelde derden te aanvaarden.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Keijser Advocatuur en/of mr. P.M. Keijser is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Keijser Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.
 8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade wordt toegebracht waarvoor om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zal enige aansprakelijkheid van Keijser Advocatuur en/of mr. P.M. Keijser beperkt zijn tot het door Keijser Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 9. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Keijser Advocatuur en/of mr. P.M. Keijser in verband met de door Keijser Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Keijser Advocatuur voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Keijser Advocatuur.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking doorslaggevend.
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Keijser Advocatuur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Specialisaties
(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Intellectueel Eigendom (IE)
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Procesrecht

Adresgegevens
Keijser Advocatuur
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 428 24 66